رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آیا اکنون نوبت ویلی برانت است؟ شاید!

در این عکس «ویلی برانت» نامزد صدارت آلمان مشغول سخنرانی است و رقیب او «ارهارد» در حال گوش دادن به سخنرانی رقیب خویش است .

اشتراک گذاری

ارسال نظر