رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پرتره نایب السلطنه

عکسی از روی نقاشی پرتره«عباس میرزا» رقم کمترین«اللهوردی»

عکس«عباس میرزا»ی نایب السلطنه طاب ثراه که از روی پرده نقاشی برداشته شده  

اشتراک گذاری

ارسال نظر