رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پسران مجدالاسلام

ایستاده از راست،سه پسر«مجدالاسلام»: «مجدالوزاره»- «میرزا ابوتراب»که پس از «رییس المجاهدین»به«شیخ الاسلامی»رسید-«میر هادی شیخ الاسلامی»مدیر مسئول روزنامه«هدایت»

نشسته نفر وسط:«مجدالاسلام»

عکس:«عبدالله میرزا قاجار»

اشتراک گذاری

ارسال نظر