رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پسر محبوب فتحعلیشاه

روزگار فرصت رسیدن به سلطنت را به «عباس میرزا» نداد

نایب السلطنه«فتحعلیشاه» در زمان حیات پدر درگذشت. می گویند هنگامی که خبر مرگ «عباس میرزا»را آوردند،«فتحعلیشاه» اشکی بر چهره اش دوید و در حالی که بغض گلویش را گرفته بود، گفت جای تأسف است که انسان سال ها زندگی کند و بی عقبه از دنیا برود.«فتحعلیشاه» این پسر را که نبوغ نظامی داشت، به تمامی فرزندان دیگر خود ترجیح می داد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر