پوستر پیروزی

سلطان رشاد پادشاه عثمانی در جنگ جهانی اول(ولیعهد عثمانی در جنگ جهانی اول)

ولیعهد عثمانی در جنگ جهانی اول

 

 

این عکس ولیعهد عثمانی در جنگ جهانی اول است، در این جنگ پوستر قوی ترین رسانه به شمار می رفت در جنگ جهانی اول عثمانی هم پیمان امپراتوری آلمان بود این دو پوستر چاپ برلین است و در حال حاضر 100 سال از تاریخ چاپ آن می گذرد و طرفداران آلمان در امپراتوری عثمانی و ایران در خانه های خود به انگیزه احساسات خود نسبت به امپراتوری آلمان و عثمانی اتاق پذیرایی خود را با این پوستر ها تزئین می کردند. در جنگ جهانی اول که رسانه های امروزی وجود نداشت پوستر به عنوان یک رسانه موثر مورد استفاده قرار می گرفت به طوری که لرد کیچنر وزیر جنگ انگلستان به وسیله تبلیغات پوستر یک ارتش جدید مردمی برای دولت پادشاهی انگلستان تشکیل داد. در کتابهای تاریخ جنگ نوشته شده است که اثر پوستر های تبلیغاتی در جنگ از غرش توپها موثرتر بود.

 

 

 

 

نطق قابل توجه سلطان عثمانی

نطق ذیل ازطرف سلطان عثمانی در۱۴ سپتامبر۱۹۱۸ ایرادگردید.

سالهاست که خون رعایای من درجنگ های لاینقطع ریخته شده ، ودرجنگ حاضره نیز،ما بدون احتیاج بزرگ دخالت نموده ایم، حتی یک عقل سلیم درتمام رعایای من یافت نمی شود ! وما عمدا این حرکات بی فایده راپر اهمیت نموده ایم،تلفات نوعی(انواع طبقات)، مابقدری بوده است که مملکت ما، مانندبیابان شده است!،والبته روزبروز بدترخواهدشد، حالیه من تصمیم کرده ام(گرفتم) که انتهایی به این خونریزیهای  سبُع (سبعانه)بدون تشخیص ،در نژادهای مختلف(و) اطفال مملکت خود بدهم ؛ بایددانسته شودکه هیچ فرمانی ازبرای قتل عام یا آویزان(کردن) به دار،ابدا ازطرف من نبوده است،دراثناء چندسال احتراقات(آتش سوزی وانفجار)وصدمات متعدد ازهرطرف به این شهرِتباه روزگارِاسلامبول، وارد آمده ومن هیچ نمی توانم به فکرخود راه دهم که صدها هزاران اشخاص بی ماَوی به چه قِسم میتوانند این زمستان بااین فلاکت وخرابی  حالیه به سربرند ؛ من ازاخلاق نظامیان خود بهیچ وجه راضی نیستم،ومیترسم اهالی که خسته شده و به طابآمده اند شورش عمومی برپانمایند ،وزراء من ازسقوط مملکت خوف کرده وبواسطه این خطروزراءدرجه اول می خواهندازمشاغل خوداستعفا دهند،ولی من براین امرایشان رامجاز ننمودم زیرا شخص معتمدی که بتواندرشته امور رادر دست بگیرد نمیشناسم،

من یک آینده تاریک دهشتناکی رادرمدّنظردارم(پیش رو میبینم)وحالیه سلامت مادراین است که یک قسمی خودرا ازحیطه جنگ خارج نموده (و)به متفقین خودبفهمانیم که ازجهت انحطاط وخرابیِ روسیه دیگرخدمات مفیده ازمابرنمی آید. واگر آلمانی ها مَآل بین باشندخواهندگذاشت که ماصلح نموده وازبرای سایر دُوَل متخاصمه میانجی شویم،بهرصورت بایدبگذارندکه ازبرای مذاکراتِ نیم رسمی،ابواب مذاکرات مفتوح گردد،

بسیاری از رعایای من تلف شده ومملکت نیزمخروبه گردیده است وکاسه صبرمالبریزشده،و من به رای العین میبینم که ابداَ شخص ثالثی که ابواب مباحثات مفیده رامابین دُولِ متحاربه مفتوح نمایدوجود ندارد ؛

 

این اعلامیه از سوی سلطان رشاد پادشاه عثمانی به زبان فارسی در اواخر جنگ جهانی اول در تهران و شهرستانهای ایران منتشر شده است. در این لعلامیه سلطان عثمانی خود را از کشتارهای سربازان ترک بر حذر داشته و اظهار داشته است که در این جنایات دستی نداشته و همچنین از فرماندهان ارتش عثمانی اظهار نارضایتی کرده. توضیح آنکه در جنگ جهانی اول ارتش عثمانی در دست انورپاشا ، طلعت پاشا و جمال پاشا بود. این سه تن و پیروان آنها در آرزوی آن بودند که آلمان در این جنگ پیروز شود و آنان با کمک امپراتور آلمان بتوانند مستعمرات سابق امپراتوری عثمانی را بار دیگر تصاحب کنند. آرزویی که نه تنها برآورده نشد بلکه به فروپاشی ششصد ساله عثمانی انجامید.

 

در جنگ جهانی اول در کوة العماره نزدیک بغداد ارتش عثمانی تعداد بسیاری از افراد ارتش  انگلیس را به اسارت گرفت. این پیروزی در شرایطی که جنگ به ضرر دولت آلمان و عثمانی در جریان بود وسیله بسیار خوبی برای پوسترهای تبلیغاتی بود در این پوستر فرمانده ارتش شکست خورده انگلیس به علامت تسلیم شمشیر خود را تقدیم  احسان بیک فرمانده پیروز عثمانی می کند. این پوستر چاپ برلین است و 100 سال از چاپ آن می گذرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *