رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چراغ نفتی با رادیو!

چراغ نفتی با رادیو ایلمونا، هم چراغ و هم رادیوی ماست

چراغ رادیو مستقیماً و بدون واسطه 90 و 1/5 ولت برق می دهد- مجله امید ایران، شماره 252، اردیبهشت 1338

اشتراک گذاری

ارسال نظر