رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کارکنان سفارت در پطرزبورغ!

ردیف اول نشسته از چپ:«رضاخان نور زاد»دبیر سفارت در پطرزبورغ-«علیقلیخان مشاورالممالک»(انصاری)-«علیخان نظام السلطنه مافی»-«بهادر»عضو عالیرتبه سفارت- «امان الله میرزا جهانبانی»

ردیف دوم:«محمدحسین فیروز»(پسر فرمانفرما)-«ابوالفتح قهرمان»-«محمدعلی مقدم»عضو سفارت پطرزبورغ 

اشتراک گذاری

ارسال نظر