رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کامران میرزا

«کامران میرزا» و همسرش «سرورالدوله»

«کامران میرزا» پسر سوم«ناصرالدین شاه» ملقب به«نایب السلطنه»، دارای سمت وزیرجنگ و رییس کل قشون ظفرنمون و ضمناً حکومت تهران و چند حکومت و ایالت دیگر ایران نیز سال ها زیر نظر وی بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر