رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کودکان جواهرپوش

«علیخان خواجه» طرف راست نشسته است. شش اطفال جواهرپوشی که در تکیه دولت با عظمت با مبلغی برای تعزیه حاضر می شدند. از عکس های تاریخی آن روزگار است

اشتراک گذاری

ارسال نظر