رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکسی از گروه مطربان دوره گرد در تهران قدیم

در دوره  «ناصرالدین شاه»  همه نوازندگان عادی را مطرب و نوازندگانی را که به دربار راه یافته بودند و از دربار وظیفه و مقرری می‌گرفتند، عمله طربِ خاصه و همه را به طورکلی عمله طرب می‌نامیدند. مطربان دسته های مردانه که مخصوص مجالس مردانه بودند؛ از چند نوازنده تار، کمانچه، سنتور، ضرب و یک خواننده و چند بازیگر تشکیل می شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر