رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گروپ(گروه)وزرا

از راست:«عبدالوهابخان نصیرالدوله»- «محمودخان ناصرالملک»- «علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه»- «علیرضاخان عضدالملک»- «میرزاعباس خان معاون الملک»- «میرزا قهرمان خان امین لشکر»- «حسنعلیخان گروسی وزیر فوائدعامه»

یحتمل سنه 1290 هجری قمری

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر