رفتن به محتوا رفتن به فوتر

علاج دندان درد در کوچه!

 کشیدن دندان با وسیله ای قدیمی و بدون رعایت هرنوع اصول بهداشتی در کوی و برزن! 

اشتراک گذاری

ارسال نظر