رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یالمارسون سوئدی

از راست:«فهیم الدوله»- «آقا سید حسین بروجردی»- «نظام الاسلام»- «آقابزرگ»، پسر«صدرالعلما»- «میرزا محمد کلباسی»- «آقامیرزا جعفر صدرالعلما»- «شیخ ربیع همدانی»- «شریف العلما»- «کلنل یالمارسون»- «میرزا سید ابوالقاسم خان منشی»

در این عکس، دو تن از صاحبمنصبان سوئدی نیز در حالت ایستاده در حضور علمای تهران دیده می شوند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر