رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«یپرم خان»فرمانده اردوی«سپهسالار تنکابنی»بود. این انقلابی ارمنی تبار پس از پیروزی مشروطیت، رییس شهربانی شد.«تقی زاده»او را از نظر نبوغ نظامی با«ناپلئون»مقایسه می کرد و برتر از سایر سران مشروطه می دانست.

اشتراک گذاری

ارسال نظر