رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یک نقاشی از ناصرالدین شاه

ما را به جهان خوشتر از این یکدم نیست- وز نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست 
گر کسی سرو شنیدست به رفتار این است- یا صنوبر که بناگوش و بَرَش سیمین است

زیر این دو بیت نوشته شده: نقاش«مرحوم ناصرالدین شاه قاجار»(است)
«حسین اعتمادالسلطنه»

عکس از آرشیو رضا کسروی

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر