رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

شکار

  از سمت راست نفر سوم آغا محمد خواجه  برگرفته از کتاب گنج پیدا ، مجموعه ای از عکس های آلبوم  خانه کاخ موزه گلستان ، همراه با رساله عکسیه حَشریّه…

شکارچیان

    برگرفته از کتاب گنج پیدا ، مجموعه ای از عکس های آلبوم  خانه کاخ موزه گلستان ، همراه با رساله عکسیه حَشریّه ، نوشته محمد بن علی مشکوة المُلک به کوشش…

شکار

    برگرفته از کتاب گنج پیدا ، مجموعه ای از عکس های آلبوم  خانه کاخ موزه گلستان ، همراه با رساله عکسیه حَشریّه ، نوشته محمد بن علی مشکوة المُلک به کوشش…

پتی ژورنال

«پتی ژورنال» نام روزنامه ای است با 8 صفحه که به قیمت 5 سانتیم به فروش می رسید  در این تصویر قصه شنل قرمزی را در قالب انگلیس به عنوان…