رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

علاء الدوله

 «میرزا احمد خان» دولتمرد ایرانی دورۀ قاجار  «میرزا احمد خان» پسر «محمد رحیم خان قاجار دولو علاء الدوله امیر نظام» از اعاظم اعیان ایران در دربار ناصرالدین شاه بود. پس…

دکتر لقمان الدوله

لقمان الدوله پزشک ایرانی و نخستین رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود «محمدحسین لقمان ‌ادهم»، پسر «زین العابدین خان لقمان الممالک» بود. در سال ۱۲۵۸ خورشیدی در تبریز متولد شد.…