رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

عکسی از سال 1326

نوشته زیر عکس از راست:«مجدالدوله»- «مشیرالسلطنه»، صدراعظم- «اعلیحضرت شهریاری»- «ولیعهد»- «سپهسالار»، امیربهادر جنگ در باغ شاه 1326 

عین الدوله

«شاهزاده عین‌الدوله» او پس از کودتای اسفند۱۲۹۹، به عنوان صدراعظم استبداد و رییس‌الوزراء مشروطه در رأس رجال بازداشتی قرار گرفت و نزدیک به یکصد روز در زندان کودتا بسر برد.…

عظیم زاده اردبیلی

«عظیم زاده» و«علی اکبرخان» دو مشروطه خواه که به دستور«ملاقربانعلی» کشته شدند  در سال 1327 که«عبدالحسین خان معزالسلطنه» معروف به«سردار محیی»و«یپرم خان» و دیگران، قزوین را بگشادند،«عظیم زاده اردبیلی» یکی…