رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

منصورالملک

«علی منصور» ملقب به«منصورالملک» «علی منصور» در سال 1265 هجری شمسی متولد شد. او همزمان با نهضت مشروطیت به خدمت وزارت خارجه درآمد.«منصور» مدتها ریاست ادارات مختلف امور خارجه را…

شاه و صدراعظم

«میرزاعلی اصغرخان اتابک» در کنار«مظفرالدین شاه» «میرزاعلی اصغرخان»دارای القاب«صاحب جمع»،«امین الملک»،«امین السلطان»و«اتابک اعظم» پسر دوم«آقا ابراهیم امین السلطان» و صدراعظم«ناصرالدینشاه» ،«مظفرالدین شاه» و«محمدعلی شاه قاجار» در سال 1275 هجری قمری،…

نامه ای از امیر-10

هو قربان خاکپای همایونت شوم     استفسار حال این غلام را فرموده بودید. بلی امروز دوا خورده ام، سابقاً هم عرض کرده ام می خواهم دو سه دوا بخورم، زیرا که…

مکتوب خصوصی سالارالدوله به میرزا ابوالمکارم

مکتوب خصوصی«سالارالدوله» فرزند«مظفرالدین شاه» به «حاج میرزا ابوالمکارم زنجانی» جناب مستطاب شریعتمدارعمده المجتهدین« حاجی میرزا ابوالمکارم»سلمه الله تعالی انشاالله حالات شریفه، مقرون به صحت و سلامتی است. به مقتضای مودت قلبی…