رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

هیات موقت

هیات حکومت موقتی مهاجرین در نیمه های آبان ماه 1294 شمسی به دنبال حرکت قوای قزاق روس به سمت تهران«احمدشاه» تصمیم به ترک تهران و تغییر پایتخت گرفت و نیت…

عمارت عمادالدوله

عمارت«عمادالدوله» و استخر در طاق بسطام «عمارت عمادالدوله» که با نام«عمارت مسعودیه» نیز معروف است، از دوره قاجار به یادگار مانده و در کرمانشاه، محوطه تاریخی طاق بستان قرار دارد.…

مظفرالدین شاه

«مظفرالدین شاه»  «مظفرالدین شاه»، «امین الدوله» را ابتدا به مقام وزیراعظم و سپس به عنوان صدراعظم خود منصوب نمود و«فخرالدوله»دختر خود را نیز به نکاح«میرزامحسن معین الملک»پسر صدراعظم درآورد. یکی…

مهر شاه اسماعیل

از جمله سجع مهرهای«شاه اسماعیل صفوی» این است:«بوَد مهرعلی و آل او چون جان مرا در بر - غلام شاه مردان است اسماعیل بن حیدر 917» عکس و توضیحات:…

سلطان حسین صفوی

«شاه سلطان حسین صفوی» «شاه سلطان حسین صفوی»فرزند بزرگ«شاه سلیمان» و از جمله ابله ترین پادشاهانی است که در ایران سلطنت کرد. یکی از مهم ترین وقایع تاریخی ایران که…

تخت طاووس

«تخت طاووس» تخت طاووس قاجاری که یکی از تخت های جواهرنشان سلطنتی است، در سال 1216 هجری قمری به دستور«فتحعلیشاه قاجار»و با دست هنرمند جواهرسازان اصفهان ساخته شد. این شاهکار…