رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

کودکان جواهرپوش

«علیخان خواجه» طرف راست نشسته است. شش اطفال جواهرپوشی که در تکیه دولت با عظمت با مبلغی برای تعزیه حاضر می شدند. از عکس های تاریخی آن روزگار است

علی اکبر داور

«علی اکبر داور» «علی اکبر داور»نماینده متنفذ مجلس شورای ملی، رهبر حزب سیاسی، روزنامه نگار، وزیر فواید عامه، وزیر دادگستری و وزیر دارایی بود. او در سال 1264 هجری قمری…

مظفرالدوله سوم

نشسته«علیقلی خان مظفرالدوله سوم» و پشت سرش«امیرمحمدخان مظفرالسلطنه» در جوانی نفر اول از چپ در ردیف اول:«عاصم السلطنه» نوه دختری«محمدابراهیم خان مظفرالدوله اول» عکس و توضیح از میرغوغا

نامه محبت آمیز

نامه مهرآمیز از«مظفرالدین شاه» در اواخر زمان ولیعهدی به خط  نستعلیق کتابتِ خود که جهت«مستوفی الممالک» نوشته  این سجع مهر بیضی از وی کاملا نادر است سجع مهر بیضی:…

دستور ناصرالدین شاه

دستور«ناصرالدین شاه» به خط منشی و امضاء صحّه به خط شاه عزیزالسلطان: آجودان حضور و«شاپورمیرزا» و«آغا بشارت خان» را به تو سپردم که همراه تو بوده و نگاهداری و التفات …