رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

مختارالسلطنه

«مختارالسلطنه»پدر سرتیپ«رکن الدین مختاری» رییس شهربانی«رضاخان» از صاحبمنصبان عالیرتبه قزاقخانه بود که با درجه سرتیپی وارد خدمت بریگاد قزاق و از طرف«کلنل دومانتوویچ» به عنوان فرمانده فوج دوم بریگاد قزاق،…

روزنامه قانون

صفحه نخست روزنامه«قانون»که «پرنس میرزا ملکم»(ناظم الدوله) نخستین شماره این نشریه فارسی را در سال 1307 قمری در لندن منتشر کرد

برنامه های رادیو

روزنامه اطلاعات هرشب، فهرست برنامه های فرستنده های خارجی را درج می کرد و بیشترین توجه دارندگان رادیو برای شنیدن موسیقی و اخبار جنگ بود. لازم به ذکر است که…