رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

نامه به امیر ارشد

نامه ای از«رضاخان»به«امیر ارشد»درباره سردار عشایر «آقای امیر ارشد»     سه فقره تلگراف شما واصل و ملاحظه شد. سابقه خدمات مرحوم«سردار ارشد»همواره منظور نظر دولت بوده و به هیچ وجه…

سردار جنگ

«نصیرخان سردار جنگ» «نصیرخان» پسر سوم«امامقلی خان حاجی ایلخانی»، برادر کوچک«امیرمفخم بختیاری» و از جمله سرداران ارشد قشون«محمدعلیشاه» بود که به جمع مشروطه خواهان پیوست.  یکی از رویدادهای مهمی که…

عکس پسرعموها

از راست:«سردار ظفر»-«امیرمفخم» «خسروخان سردار ظفر»فرزند«حیسنقلیخان ایلخانی»در سال 1278 متولد شد. پدرش به مدت 30 سال، حاکم ایل بختیاری بود.«خسروخان» همراه با برادر بزرگترش«علیقلی خان سردار اسعد» به مشروطه خواهان…