رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

میرزاده عشقی

«میرزاده عشقی» «سیدمحمدرضا کردستانی» با تخلص«میرزاده عشقی» شاعر، روزنامه‌نگار، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ایرانی دوره مشروطیّت و مدیر نشریه«قرن بیستم»از جمله مهم‌ترین شاعران عصر مشروطه به‌ شمار می‌رود. او را خالق…

عمارت گلستان

عکس عمارت گلستان در حالت انعقاد سلام در روز چهاردهم شهر جمادی الثانیه 1317 عکس برداشته شد. غلام خانه زاد«ابراهیم»

سالار لشکر

«سالار لشکر»پسر«فرمانفرما» «عباس میرزا سالار لشکر»با نام خانوادگی«فرمانفرماییان»پسر دوم«عبدالحسین میرزا فرمانفرما»و نوه دختری«مظفرالدین شاه قاجار»بود. وقتی که«فرمانفرما» به دستور«مظفرالدین شاه» به بغداد تبعید شد، سه پسر خود یعنی«نصرت الدوله»، «عباس…

سفیر عثمانی در ایران

شمار 1:«عاصم بیک» سفیر کبیر عثمانی- شماره 2:«پرنس وادبولسکی» روس ها که تا کرج پیش آمده بودند،‌«عاصم بیک» را در شکارگاه وردآورد کرج اسیر کردند و به روسیه بردند!