رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

خوش به حال روزگار!

خطاطی شعر زیبایی از«فریدن مشیری» از مجموعه عکس های اهدایی زنده یاد«مسعود معصومی»به شادروان«استاد محسن میرزایی»  نام هرمند خطاط، مشخص نیست.