رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

حکمی از حکمران کل

حکم حکمران کل در اواخر قاجاریه در منوعیت تحصن آژان ها در منزل علما و اعتراض به اخراجشان از اداره نظمیه وزارت داخله- اداره نظمیه زنجان ورقه سواد دستخط حکمران کل…

قلیان با تزیینات!

قلیان به صورت سنّتی از چندین جز تشکیل شده که در دانشنامه ایرانی‌ها چنین ذکر شده‌است: بادگیر- سر قلیان که محل قرارگیری تنباکو و زغال از جنس سفال است- میانه:…