رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تبلیغات انتخاباتی در اتریش

نمونه ای از تبلیغات انتخاباتی سازماندهی شده در اتریش قبل از همه پرسی

روی کامیون ها پوشیده از پلاکاردهایی است که از رأی دهندگان دعوت می کنند رأی مثبت دهند ،از جمله دیگر بخشهای این تبلیغات این است که دو سرباز آلمانی و اتریشی باهم دست می دهند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100