رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-6

یک نقاشی که گفته می شود از چهره امیرکبیر کشیده شده است

قربان خاکپای همایونت گردم

«سلیم خان چگینی» از محمّره کاغذی به«نواب خانلر میرزا» نوشته بود که«خانلر میرزا» آن را به رکاب مبارک فرستاده بود و دستورالعمل خواسته بود. جوابی به«نواب» معظم الیه نوشته شده است که سوال و جواب را انفاذ حضور اقدس نمود که همه به لحاظ مبارک برسد.

الامر الاقدس الارفع الاعلیء متاع

اشتراک گذاری

ارسال نظر