رفتن به محتوا رفتن به فوتر

امیرنظام و مظفرالدوله

نشسته از راست:«حسنعلی خان امیرنظام گروسی»سیاستمدار و نویسنده مشهور عصر قاجار-«سرتیپ ابراهیم خان مظفرالدوله اول»جدّ خاندان مظفری

اشتراک گذاری

ارسال نظر