رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فیل در مجلس عروسی

فیلی است که به جهت شادی در ایام عروسی عزیزالسلطان در عمارت بهارستان، حاضر کرده اند در شهر رجب 1312 یونت ییل

اشتراک گذاری

ارسال نظر