رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکسی با اشغالگران

«سپهسالار تنکابنی»نخست وزیر زمان جنگ در میان صاحبمنصبان اشغالگر روس و خانواده های آنها

«سپهسالار تنکابنی» تحت فشار دولت اشغالگر روسیه تزاری با توسعه قزاقخانه به خرج دولت ایران موافقت کرد، لیکن با ذکر جمله«به واسطه فرس ماژور امضاء می کنم» تنفیذ آن را به تصویب مجلس شورای ملی موکول نمود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر