رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرماندهان ژاندارمری سوئدی

نشسته از راست:«یپرم خان ارمنی»فرمانده اردوی گیلان- «سردار بهادر»(سردار اسعد ثانی)

افرادی که با لباس سفید نظامی ایستاده اند، فرماندهان ایرانی ژاندارمری سوئدی هستند. این عکس پس از مشروطیت و فتح تهران در سال هایی که دولت، سرگرم مبارزه با یاغیان بود، گرفته شده است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر