رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شورای شهر پاریس روی جلد مجله

تاریخ 17 ژوئن 1900.شرح عکس: دفتر جدید شورای شهر پاریس.

اشتراک گذاری

ارسال نظر