رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نشسته از چپ:«سردار جنگ بختیاری»-«پرنس ارفع»-«اسماعیل میرزا»پسر«ظل السلطان»

ایستاده با کراوات:«شاهرخ»پسر«ارباب کیخسرو»

اشتراک گذاری

ارسال نظر