رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مهر شاهی در عهدنامه ارزروم

مهر«ناصرالدین شاه قاجار»در نسخه فارسی عهدنامه ارزروم دوم

سجع مهر: الملک لله تعالی- تا که دست ناصرالدین خاتم شاهی گرفت-صیت داد و معدلت از ماه تا ماهی گرفت

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر