رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای به فرمانده فوج دوم

سواد دستخط بندگان حضرت امارت کبری که به عهده«آقای حاج مشیر حضور»فرمانده فوج دوم صادر شده  

قربانت شوم
پس از استعلام سلامت مزاج محترم، زحمت می دهد«جناب لیاول»(سوئین)از طرف دولت علیه، مامور تشکیل و تبدیل فوج دوم خمسه است. به قزاق چون خود جنابعالی سمت ریاست فوج را دارید ماموریت این کار را هم به خودتان واگذار می کنم. اولاً نصف فوج اول در زمره ژاندارم داخل و قبلاً به صاحبان املاک و مودیان اطلاع داده اخطار نمائید و در این موقع تاخیر و مسامحه نگفته. ثانیاً فوج دوم که سپرده شماست اطلاع دهید مطابق بنیچه* سابق خبر کرده، از محل حاضر نمایند و متدرجاً به جناب «لیاول» معرفی نمایند و مطابق پروگرام دولت علیه آنها را در تحت نظام آورده،  اوامر مقدسه دولت را اجرا دارد. و مخصوصاً این نکته را گوشزد جناب مستطابعالی نماید که خیلی مراقب باشید که صدای احدی بلند نشود و ستم شریکی واقع نشده، اسباب خسارت فراهم ننموده، مامورین جزء نیز به تدارک دخل و فواید نامشروع نباشند(زیاده چه تاکید است)از روی مالیات و بنیچه هرکس حق خود را بدهد ستم شریکی نشود.

*تعهد اهالی هر ده مبنی بر آماده کردن عده ای سرباز برای حکومت .
بنیچه ظاهراً از کلمه ٔ بن بمعنی ریشه اخذ شده و به معنی اساسنامه و در اصطلاح مالیه ٔسابق عبارت از صورت تقسیم مالیات هر ده بر آب و خاک آن ده است که سهم هر جریب زمین یا ساعت آب یعنی واحد مالیاتی را معین و بدهی هر ملک را از کل مبلغ مالیات مشخص نماید. برای این که قشونگیری هم مثل مالیات بر پایه ٔاساسی مستقر شود، بنیچه ٔمالیاتی را مأخذ دادن ِسرباز هم مقرر داشتند.

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر