مدیران تبلیغات دهه 50

مدیران سازمانهای تبلیغاتی ایران، عضو سازمان جهانی (iaa) در دهه 50
این عکس ها یادگار کسانی است که در بنیان گذاری تبلیغات تجاری و بازاریابی نوین در ایران، نقش موثری داشتند. در دهه 50 سازمانها و اشخاص بسیاری در حوزه بازاریابی و تبلیغات فعالیت می کردند ولی عضو سازمان تبلیغات جهانی نبودند.
عکس هایی که از نظر شما می گذرد متعلق به کسانی است که از بنیان گذاران تبلیغات ایران بوده و در سازمان جهانی تبلیغات عضویت داشتند. سازمان iaa یک موسسه بین المللی برای آموزش شیوه های مدرن تبلیغاتی بود که شعبه آن در ایران برای نخستین بار توسط شادروان “حمزه صمیمی نعمتی” مدیر سازمان تبلیغاتی زیبا، تشکیل شد.
در نیمه دوم دهه 50 انتخاباتی صورت گرفت و آقای نعمتی از ریاست نمایندگی iaa در ایران برکنار شد. این انتخابات از نظر من که در آن زمان قائم مقام کانون آگهی زیبا بوده و از نزدیک شاهد قضایا بودم، یک توطئه تمام عیار بود. به هر تقدیر در دوران تصدی آقای نعمتی و بعد از آن iaa ایران از نظر آموزش شیوه‌های تبلیغاتی، اقدام موثری ننمود و بیشتر به ظواهر امور پرداخته شد.
در حال حاضر از این جمع که تعدادی از آنها از بنیان گذاران تبلیغات نوین در ایران هستند، افراد اندکی در قید حیات بوده و بسیاری از آنان به رحمت ایزدی پیوستند. روحشان شاد و یادشان گرامی