كتاب راهنماي بازرگاني و اقتصادي ايران

نخستین کتاب بازرگانی ایران شامل اسامی شرکتها و کالاهای بازرگانی، بی تاریخ احتمالاً در فاصله 1328 تا1330 توسط فرهاد هرمزی با همکاری آقای بختگان به چاپ رسید.این مجموعه نشانگر کیفیت گرافیکی، اسامی تجار و شرکت‌های تجارت کالا‌های عرضه شده یا وارد شده در 70 سال قبل است.
این مجموعه، به نظر می رسد نخستین کتاب بازرگانی ایران باشد و تا زمانی که نسخه مشابه دیگری یافت شود که از نظر زمانی مقدم بر این کتاب باشد این مجموعه را منحصر به فرد تلقی می کنیم .
از صاحب نظرانی که نسبت به شرکت‌های نام برده در این مجموعه و گردانندگان آن اطلاعاتی دارند، به ویژه بازماندگان خانواده مدیران این شرکت‌ها خواهشمندیم اطلاعات خود را در مورد افراد و موسسان برای ما ارسال نمایند.