تاريخ

لرد کیچنر

لرد کیچنر، از سرداران نام آور مستعمراتی امپراتوری بریتانیا بود. او در متصرفات آفریقایی انگلستان در آفریقا با نیروهای رزمنده...