برگی از تاریخ

به تجربه ثابت شده است که رویدادهای تاریخی در صورتی که کوتاه و توام با عکس‌های جالب باشد،مورد توجه بینندگان و خوانندگان قرار می گیرد.
ما بر این اساس نکات مختلف تاریخ معاصر کشورمان را به تدریج از نظر شما می گذرانیم. با این امید که این گزارش‌های کوتاه به تدریج در ذهن و یاد بینندگان و خوانندگان، گنجینه ای از اطلاعات مفید تاریخی باشد.
این مقالات از نوشته‌های محسن میرزایی است.