رفتن به محتوا رفتن به فوتر

امیریه

نمايشگاه آثار

سینما نو

سینما نو بنایی با معماری زیبای وارطان هوانسیان در خیابان امیریه بود، افتتاح 1316 در

بیشتر بخوانید »