رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

عضدالملک

«عضدالملک» نایب السلطنه «علیرضاخان قوانلو ایلخانی قاجار عضدالملک»پسر«موسی خان» دایی«ناصرالدین شاه»در سال 1238 هجری قمری متولد شد. در سال 1285 هجری قمری پس از درگذشت«میرزامحمدحسین قزوینی» ملقب به«عضدالملک» و در…

ناصرالدین شاه

«ناصرالدین شاه» در دوران جوانی و جلوس به سلطنت «ناصرالدین شاه» از پادشاهانی بود که خیلی به شکار، سیاحت، مسافرت و تعدد زوجات علاقه داشت و نخستین شاهی بود که…

محمدشاه

«محمدشاه» «محمدشاه» نوه«فتحعلیشاه» و پسر ارشد«عباس میرزا»بود. اگر«محمدشاه» عنوانی پیدا کرد، به واسطه وجود«عباس میرزا» پدرش و بعد در آغاز سلطنتش به واسطه شخص«قائم مقام» صدراعظم او بود. اما پس…

میرزا کوچک خان

«یونس»معروف به«میرزاکوچک خان جنگلی» «میرزاکوچک خان» از جمله نیروهای انقلابی بود که در نهضت مشروطه، موفق به فتح تهران شد. پس از مدتی به گیلان بازگشت و هدایت گروهی را…

مستوفی الممالک

«میرزاحسن مستوفی الممالک» «میرزاحسن آشتیانی» مستوفی الممالک سوم، پسر«میرزایوسف مستوفی الممالک» در سال 1292 هجری قمری متولد شد. در سن 7 یا 8 سالگی پدرش او را با لقب«مستوفی الممالکی»…

فاتح تهران

شخص عصا به دست«سپهسالار تنکابنی» است. «محمدشاه» او را برای فرماندهی ارتش به تبریز فرستاد، اما او تبریز را رها کرد و با سمت فرماندهی اردوی شمال، عازم تهران شد.«سپهسالار…

بهارستان

بهارستان- 1336 «فتحعلیشاه» نخستین پادشاهی بود که در بهارستان برای خود عمارتی ساخت به نام کاخ نگارستان. بهارستان، نام مهمی در تاریخ ایران است، از زمان قدیم، ارکان دولتی در…