رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گوناگون

گوناگون

اطبای نظامی

از راست:«میرزا حسینخان دکتر»-«ناظم الاطبا»حکیم باشی اردو-«اسکندر میرزا»حکیم فوج چهارمحال- «میرزا شیخ محمد»رییس و  حکیم

بیشتر بخوانید »