رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اماكن

اماكن

عمارت عمادیه

عمارت«عمادیه» در نیم فرسخی کرمانشاهان تپه عمادیه مربوط به دوران«ساسانیان»بود و در کرمانشاهان قرار داشت.

بیشتر بخوانید »