رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دانشبه روایت هستان

چرخ کتاب

تنوع و تکثر کتاب‌ها[در اروپای قرن شانزدهم] این مشکل را پدید آورد که چگونه می‌توان تبیین‌های مختلف…