جنگ جهانی اول

20/02/1922

  درود بر کسانی که به دنبال شاهد برای آنهایی که جنگیدند و نمونه شجاعت بودند و این شاهکار شماست...

لوفا یول

این کتاب ارزشمند به احترام سربازانی که با جان بازی خود معجزه کردند و برای وطن آینده ساختند ( ترجمه...

تپن 22/02/1918

این کتاب یک بنای تحسین انگیز خاطرات است که با احساس تاریخی و سلیقه هنری افتخارات قهرمانان ما آراسته شده...