رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

پهلوان امیراعظم

«نصرت الله امیراعظم» «نصرت الله خان»(سیف الملک- امیرخان سردار و امیراعظم) پسر«وجیه الله میرزا»سپهسالار پسر«سلطان احمدمیرزا عضدالدوله» پسر چهل و هشتم«فتحعلیشاه»قاجار بود.«امیراعظم» شاهزاده ای بوده دارای صفات متضاد: هرزه، شهوتران،…

کارگزار آذربایجان

«میرزا عبد الوهاب خان»نایب الوزاره و کارگزار آذربایجان «میرزا عبدالوهاب خان شیرازی»(نایب الوزاره- نصیرالدوله- آصف الدوله) از رجال فاضل و باسواد و ضمنا‍ً دارای تالیفاتی بود. او در سال 1242…

تقی زاده

«سیدحسن تقی زاده» «سیدحسن تقی زاده» فرزند«سیدتقی پیشنماز اردوبادی» در سال 1296 قمری در تبریز متولد شد. بعدها که در جریانات سیاسی داخل شد، به تحصیلات خویش ادامه داد و…

باغ سهام الدوله

باغ سهام الدوله بجنورد عمارت «سهام‌الدوله» از جمله عمارت‌های حکومتی«سردار یارمحمدخان سهام الدوله» ملقب به«سردار مفخم»حاکم بجنورد در دوران سلطنت قاجاریه بود که در میان باغ وسیعی قرار داشت.«ناصرالدین شاه»در…

تلگراف وزارت داخله درباره ورود نظم السلطنه

تلگراف وزارت داخله به«حاج میرزا ابوالمکارم» و«حاجی سیدمحمدمجتهد» درباره ورود«نظم السلطنه»، حکمران جدید زنجان اداره تلگرافی دولت علیه ایران از طهران به زنجان، 11 شوال 11 برج میزان 1329 جنابان مستطابان ملاذی الانام،«آقای…

تیمور میرزا

«تیمور میرزا»شاهزاده تبعیدی «تیمورمیرزا حسام الدوله» که در سال 1225 هجری قمری در شیراز متولد شد، پسر«حسینعلی میرزا فرمانفرما» و نوه«فتحعلیشاه» بود. در سال 1250 قمری پس از مرگ«فتحعلیشاه» به…

نجفقلی خان بختیاری

«نجفقلی خان بختیاری»ملقب به«صمصام السلطنه»نفر سوم از چپ با عصا ایستاده است «نجفقلی خان بختیاری»متولد سال 1267 هجری قمری، پسر«حسینقلی خان ایلخانی بختیاری» و برادر بزرگ تر صلبی«حاج علیقلی خان…

شاه و اطرافیان

«مظفرالدین شاه» روی صندلی نشسته، نفر دوم از چپ«دبیر حضور»(قوام السلطنه) اطرافیان شاه، طماع، سیری ناپذیر و بی حد خودپسند بودند. شاه در مقابل توقعات بی پایان و وقیحانه آنها…

نامه ای از امیر-17

هو قربان خاکپای همایونت شوم     دیشب بنده کمترین هم از«میرزا محمدعلیخان»شنیدم که جناب وزیر مختار دولت بهیه روسیه امروز شرفیاب حضور همایون خواهند شد. اما نفهمیدم که مطلب دارد یا…

حسن آباد

میدان حسن آباد-1336 میدان حسن آباد را با نام چهارراه هشت گنبد نیز می شناسند. وجه تسمیه آن، هشت گنبد فلزی مدور موجود در این میدان بود. قبل از ساخت…

نظم الدوله

«میرزا ابوتراب خان نظم الدوله» «میرزا ابوتراب خان خواجه نوری نظم الدوله» پسر«میرزاحبیب الله»، پسر«میرزا فتح الله» وزیرلشکر، برادرزاده«میرزا آقاخان نوری» صدراعظم در سال 1288 هجری قمری متولد شد. چون…