رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-20

هو قربان خاکپای همایون مبارکت شوم     «آقامحمدحسن» را به حضور همایون فرستادم و عرضی به توسط او خاکپای همایون کرده ام. اگر قروق هم باشد، انشاالله احضاراً خواهند فرمود تا…

قزاق سواره روس

از سفرنامه اول«ناصرالدین شاه» به فرنگستان در سال 1290 هجری قمری:«قزاق ها هیچ کدام کمتر از چچن ها نیستند و برحسب قوت بدنی و سلامت مزاج و رشادت و سواری،…

گروپ قزاقان خراسان

گروپ صدنفر سوار جدید قزاق خراسان که به توسط«محمدصادق خان» به ترتیب گرفته شد. عکاس مخصوص اعلیحضرت قدرقدرت شاهنشاهی ارواحنا فداه، دارالخلافه ناصری، خانه زاد«عبدالله قاجار»

هیات رییسه مجلس

هیات رییسه مجلس شورای ملی-1329 از راست:«حاجی میرزا رضاخان» منشی-«معاضدالملک» منشی-«عبدالحمیدخان ثقفی متین السلطنه»نایب رییس-«ذکاءالملک»رییس-«حاجی سیدنصرالله»نایب رییس-«میرزا مرتضی قلیخان»منشی-«میرزا ابراهیم خان»منشی.

سند اتحاد چندتن از رجال مشروطه

سند اتحاد چندتن از رجال مشروطه:«اسماعیل ممتازالدوله»-«محمدولیخان تنکابنی»-«نجفقلیخان بختیاری»و«علیقلی خان بختیاری سردار اسعد»در مبارزه برای حمایت از استقلال ایران ذیقعده 1328 هجری قمری هو  بسم الله الرحمان الرحیم و به…