رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

تلگرافی از نسیم شمال

صورت تلگراف«سید اشرف الدین نسیم شمال» به«محمد ولیخان تنکابنی»(سپهدار اعظم) اداره پست وتلگراف گیلان از آستارا سواد تلگراف راجع به حضرت مستطابِ اشرف«آقای سپهدار اعظم» مدّظله العالی تاریخ ۷ ربیع الثانی…