رفتن به محتوا رفتن به فوتر

انتخاب سردبیر

تاريخ

مخبرالسلطنه

 از چپ: نفر پنجم«مخبرالسلطنه هدایت»- نفر ششم:«صولت الدوله قشقایی»رییس ایل قشقایی- نفر هفتم:«قوام الملک شیرازی»

بیشتر بخوانید »